Nikah Nasıl Kıyılır – Nıkahla İlgili Sorular

islami konular

islami konular

Sual: Nikah nasıl kıyılır?

CEVAP

Nikah şöyle kıyılır:

Nikah

yapacak efendi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar.

Sonra

zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar.

Sonra iki erkek şahidin adını

yazar. Sonra zevcin adını, Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar.

Sonra, zevc

yoksa zevcin vekilinin adını yazar.

Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları

mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.

Sonra, istigfar okur. Euzü Besmele

okur.

(Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve

harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi

beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi

velfelah) der.

 

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini

okur. (Sadakallahülazim) deyip, kale Resulullah, (En-nikahü sünneti femen

ragibe an sünneti feleyse minni) sadaka Resulullah. (Bismillahi ve ala

sünnet-i resulillah).

 

Sonra zevcenin vekiline dönüp:

(Allahü

teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı,

imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların

şehadetleri ile, vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i

müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice,

vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.

 

Sonra zevcin vekiline dönüp, yine

(Bismillahi ve ala)dan başlayıp okur. Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar

altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun

Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.

[Zevcin kendisi

varsa, bunları kendisine sorar.]

 

Her ikisine üçer kere sorar ve cevap

alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra, şu duayı

okur:

 

(Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma

ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve

firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema

ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve

beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve

ömren tavilen ve rızkan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina

kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve

fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma

yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin el fatiha).

 

 

 

Nikahla ilgili sorular

 

Sual: Nikah yapacak birisi,

hem kızın hem de erkeğin vekili olabilir mi?

CEVAP

Evet olabilir.

Nikahta bir kimse iki tarafın da vekili olabilir. Birine veli, ötekine vekil

yahut bir taraftan asil, öte taraftan vekil olabilir. Mesela kız babasına beni

evlendir dese, bir oğlan da kızın babasına vekalet verse, babası kızı ile bu

oğlanı evlendirebilir. Bir oğlan, kızın vekaletini alarak iki şahit yanında

evlenebilir.

 

Sual: Kızla erkek varken, ikisinin babası şahit olsa

nikah sahih olur mu?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Nikahta kız ve

erkeğe üçer defa mı sorulur?

CEVAP

Evet, her ikisine ayrı ayrı üç

kere sorulur.

 

Sual: Farklı mezheptekilerin nikahı, iki mezhebe

uygun mu kıyılır?

CEVAP

Bir mezhebe uygun olması

kâfidir.

 

Sual: Karı-koca nikah için aynı kişiye vekalet verebilir

mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Evlenecek çocuk, babasının

yanında çekindiği için, babası vekaleten konuşuyor. Asıl var iken, vekilin nikah

kıyması caiz mi?

CEVAP

Baba kıyabilir.

 

Sual: Nikahta

şahidin biri yoksa, birine telefonla söylense caiz

mi?

CEVAP

Şahitlerin bir arada bulunması

lazımdır.

 

Sual: Nikahta vekalet verilirken şartlar nelerdir?

 

CEVAP

Hiç bir şartı yok. (Beni falanca ile evlendirmek üzere seni

vekil ettim) demek yeterlidir. Vekil edilen kişinin illâ kızın mahremi olması

gerekmez.

 

Sual: Şahitler gelinin ve damadın şahidi diye ayrılmalı

mıdır?

CEVAP

Öyle bir şey yok. Sadece şahitlerin gelini ve damadı

tanımış olmaları yeterlidir.

Sual: İki bayram arası nikah olmaz

deniyor bu doğru mu?

CEVAP

İki bayram arası nikah olur. Bir bayram

günü Cumaya rastlamıştı. Bayram namazından çıkıp Cumaya gelene kadar pek çok

zaman olmadığı için, iki bayram (Yani bayram ve Cuma) arasında nikahla

uğraşmayın denilmişti. Yoksa Âişe validemizin nikahı da iki bayram arasında

kıyıldı. Düşünülürse iki bayram arası olmayan gün yoktur. Ramazan bayramı ile

Kurban bayramı arası veya Kurban bayramı ile ramazan bayramı arası. Yani bir

senenin bir kısmı Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasıdır, bir kısmı da

Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasıdır.

 

Sual: Bir kız

dinimizde anne ve babasından izinsiz evlenebilir mi?

CEVAP

Evet.

Hanefi mezhebinde ana babanın rızası şart değil. Diğer mezheplerde

şarttır.

 

Sual: Dinimizde evlenmemek yani aynı evde birlikte

yaşamamak şartı ile, henüz büluğa ermemiş bir kızı sadece uygun birine nikah

etmek caiz mi?

CEVAP

Hanefi mezhebinde, babası nikahı yapabilir

ama, kız baliğa olunca, istemezse bu kimseyi reddedebilir. (S.

Ebediyye)

 

Sual: Gayri sahih nikahlı, tecdid-i nikah yapsa,

nikahlanmış olur mu?

CEVAP

Evet. Sahih nikahın sakatlanması

ihtimaline karşı da, iki şahit yanında tecdid-i nikah lazım.

 

 

Sual: Resmi nikahtan sonra dini nikah da yapıyoruz. Bir kız ile

erkek evlenirken, imam olmasa, sadece kızın babası ile oğlanın babası olsa,

Hanefi mezhebine göre başka şahit olmadan nikahlarını kendileri kıyabilir

mi?

CEVAP

Evet kıyabilirler. İmam şart değildir. Oğlanın veya kızın

babası nikahı kıyar. Hem de şahit olmaları sahih olur.

 

Sual: Dini

nikahım kıyılırken hayzlı idim. Hayzlı iken nikah kıyılırsa sahih olmaz

diyorlar. Doğru mu?

CEVAP

Cünüplüğün nikahla alakası yoktur. Nikah

sahihtir.

 

Sual: Şafii’ye göre nikah nasıl yapılır?

CEVAP

 

Şafii’de nikahın doğru olması için, birinci şart, baliga olan kıza da

velinin izin vermesi lazımdır. Veli, erkek akrabadır. Baba yoksa, babanın babası

ve onun babasıdır. Bunlardan sonra, erkek kardeştir. Bundan sonra, erkek kardeş

oğlu, sonra onun oğludur. Sonra amca, sonra amca oğlu ve onun oğludur. Bunlar

yoksa, kadı [yani Kur'an-ı kerime göre yaşayan adil bir hakim] veli olur. Bu

velilerden birisini bulamazsa, orada salih bir arkadaşı veli tayin eder.

Şafii’de, şahitlerin erkek olması ve fıskları belli olmaması şarttır. Bunları

yapamazsa, Hanefi mezhebini taklit ederek nikah yaparlar.

 

Sual:

Şafii, nikahta salih şahit bulamazsa, Hanefi’yi taklit eder

mi?

CEVAP

Salih insan bulunmazsa, Hanefi taklit

edilir.

 

Sual: Şafii’de, nikah için iki şahit yanında mı kadın

vekalet verir?

CEVAP

Evet. Nikah için iki şahit yanında vekalet

almak lazım.

 

Sual: Kocası ile Şafii’ye göre nikahlanması gereken

hanım, velilerden izin alma imkanı yoksa, Hanefi’yi taklit etse, caiz

mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Şafii’ye göre nikahlanmam

lazım. Hanımın velileri fasıktır. Hanım salih birini veli tayin edebilir

mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Şafii’de, fasıkın tevbe edip

nikah şahitliği yapması caiz mi?

CEVAP

Salih şahit bulunmazsa,

bildirilen hile-i şeriyye caiz olur. Fakat tevbenin şartlarına uymak gerekir.

 

 

Sual: Şafii’de, hiç veli yoksa, nikahta, birini veli tayin etmek

caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Almanya’da yaşıyorum.

Türkiye’deki bir kızla nikahlanacağım. Kız, vekaletini telefonla bir arkadaşıma

verse, burada nikah kıymamız sahih olur mu?

CEVAP

Şahitler kızı

tanımıyorsa nikah sahih olmaz. Tam İlmihal’de diyor ki:

Vekil yapmakta ve

nikahta, şahitlerin kadını tanımaları lazımdır. Yanında iseler, yüzünü görmeleri

iyi olur. Başka odadan sesini duyarlarsa, kadın odada yalnız ise, caiz olur.

Nikah kıyılırken, veli veya vekil şahitlerin bildiği kadının yalnız ismini

söyler. Şahitlerin tanımadıkları kadının, babasının ve dedesinin adını da

söylemesi lazımdır. Tanımak, kimin kızı ve hangi kızı olduğunu bilmek demektir.

Şahsını, şeklini bilmek değildir.

 

Sual: İslam nikahı, her gün

kıyılabilir mi? Yoksa, mübarek günleri mi beklemek

gerekir?

CEVAP

Her gün, her gece kıyılabilir. Cuma gecesi veya Cuma

günü olursa, daha iyi olur.

 

Sual: Nikahı kim kıyarsa, onun adını

mı vermek gerekir? Mesela imam kıyarsa imam nikahı, belediyede olursa belediye

nikahı mı denir?

CEVAP

Hayır. Hıristiyanların nikahlarını,

kilisede papazlar kıydığı halde, papaz nikahı denmiyor. Nikah kıymasını bilen

her Müslüman, her yerde, nikah kıyabilir. Nikahın, Camide olması şart değildir.

İmamın kıyması da, şart değildir. Doktor kıyarsa, doktor nikahı, mühendis

kıyarsa, mühendis nikahı denmeyeceği gibi, imam kıyınca da, imam nikahı denmez.

Normal adı, nikahtır. Resmi nikah muamelesi ile karışmaması için, dini nikah

deniyor. Yoksa nikah, namaz gibi dinin bir emridir. Dini namaz veya imam namazı

diye bir namaz olmadığı gibi, imam nikahı da olmaz. Sadece, belediyede yapılan

nikah işlemleri ile karışmaması için, dini nikah veya İslam nikahı demeli, imam

nikahı dememelidir.

 

ALINTIDIR

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bir Yanit Birak